ΣΥΣΤΗΜΑ eDControl
Διαχείριση εγγράφων
 
Συνολική διαχείριση της λειτουργίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων ενός οργανισμού με πολλαπλά και απομακρυσμένα σημεία καταχώρησης.
Διαχείριση και κωδικοποίηση των εγγράφων ανάλογα με τα τμήματα, τις λειτουργίες και άλλες ανάγκες του οργανισμού.
Αναζήτηση των εγγράφων ανάλογα με την παραπάνω κωδικοποίηση και με βάση χαρακτηριστικά του περιεχομένου των εγγράφων.
Δυνατότητα καταχώρησης από κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη.

Αρχεία και μητρώα 
Στο σύστημα eDControl καταχωρείται:
Το σύνολο των αρχείων των καταχωρημένων εγγράφων είτε από ηλεκτρονικά αρχεία MSOffice είτε από σάρωση (scan) εγγράφων από χαρτί ανάλογα με την ταξινόμηση που έχει αποφασίσει η επιχείρηση.
Το μητρώο των συμμετεχόντων (υπαλλήλων) καθώς και των συνεργατών, πελατών και προμηθευτών της επιχείρησης οι οποίοι μετέχουν στις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Επιχειρησιακές λειτουργίες 
Το παραμετρικό σύστημα eDControl αποτυπώνει τις επιχειρησιακές διαδικασίες:
Διοικητικής λειτουργίας
Παραγωγικής λειτουργίας
Εμπορικής λειτουργίας
Χρηματοοικονομικής λειτουργίας
* οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν νέες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.