Σκοπός της εταιρείας 
είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών για καινοτομική οργάνωση μέσω της ηλεκτρονικής λειτουργίας των διαδικασιών και του μάνατζμεντ.

Δραστηριότητες 
Η εταιρεία Octal e-Business Technologies δραστηριοποιείται στους τομείς:
αυτοματοποίησης ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
υπηρεσιών ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης δεδομένων για το σύνολο των δομών των επιχειρήσεων
παροχής παραμετρικών λύσεων ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαχείρισης περιεχομένου εγγράφων και φακέλων των επιχειρήσεων

Προϊόντα & λύσεις 
Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματοποίησης πολλαπλών διαδικασιών
Λειτουργικές δυνατότητες ηλεκτρονικοποίησης εγγράφων
Επιχειρησιακές δυνατότητες αυτοματοποίησης εταιρικών διαδικασιών
Δυνατότητα καταχώρησης εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων,
διαμόρφωσης φακέλου, διακίνησης και αρχειοθέτησης
Δυνατότητα διαδικτυακής ολοκλήρωσης

Τομείς εφαρμογής 
Διαχείριση μη δομημένων εταιρικών δεδομένων
Διαχείριση δεδομένων σύμφωνα με τη δομή της εταιρείας
Ολοκληρωμένη πελατοκεντρική διαχείριση δεδομένων
Πολλαπλές συσχετίσεις δεδομένων
Δυνατότητα διαχείρισης ανά κατηγορία προϊόντων
Κεντρική διαχείριση δεδομένων πελατών - προμηθευτών