ΣΥΣΤΗΜΑ eDControl
Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υφίστανται δυσανάλογο για το μέγεθός τους διοικητικό κόστος. Η απαραίτητη ευελιξία και παραγωγικότητα που χρειάζεται ώστε να είναι αναταγωνιστικές μπορεί να υποστηριχθεί πλήρως από ένα εύχρηστο και ευέλικτο σύστημα οργάνωσης της πληροφορίας και των εγγράφων για πολλούς χρήστες.

Το eDControl είναι ένα τέτοιο πλήρως παραμετρικό σύστημα και περιλαμβάνει λειτουργίες ηλεκτρονικής διαχείρισης για:
Γραμματεία
Λογιστήριο
Πελάτες και Παραγγελίες
Φακέλους για κάθε αντικείμενο ή εργασία σε εξέλιξη
Ημερολογιακό προγραμματισμό
Ταξινόμηση εγγράφων
Δυνατότητα επικοινωνίας με το διαδίκτυο
* οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν νέες, ανάλογα με τις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης.


Για ατομικές επιχειρήσεις

Για μεγάλες επιχειρήσεις

Εξειδικευμένες λύσεις